รายงานสถานะการวางบิลและรอบการจ่ายเงิน (Bill Placement Report)

Please enter your code
Invoice Number

เพื่อความรวดเร็วในการค้นข้อมูล กรุณาใส่รหัส Vendor ตามด้วยเลขที่ invoice
หมายเหตุ กรณีมี invoice ในรอบการวางบิลมากกว่าหนึ่งรายการ ให้เลือกใส่เพียงรายการเดียว
 
 


หามีคำถาม กรุณาติดต่อตามข้อมูลด้านล่าง
• กลุ่มบริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน: ติดต่อ Share Service Center ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-338-6170 หรืออีเมล์ LGSM-Helpdesk@linde.com
• บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: ติดต่อคุณกรรณิการ์ ราญมีชัย ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-338-6336 หรืออีเมล์ kannika.ranmeechai@linde.com
กรณีที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ที่รับชำระค่าสินค้าเป็นเช็ค สอบถามกำหนดการรับเช็คที่ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้ ทางโทรศัพท์หมายลข 02-232-4999 หากท่านได้แจ้งอีเมล์เพื่อให้บริษัทฯ บันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลของบริษัทฯ ธนาคารจะส่งใบแจ้งการชำระเงินผ่านทางอีเมล์ ภายใน 2 วันทำการก่อนวันจ่ายเงิน
ท่านสามารถประหยัดเวลาในการสอบถามกำหนดรับเช็คโดยการส่งอีเมล์ของท่านมายังบริษัทเพื่อบันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลของบริษัท โดยธนาคารจะส่งใบแจ้งการชำระเงินผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ภายในสองวันทำการก่อนวันจ่ายเงิน


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขา ของบริษัท ในเครือ กลุ่ม ลินเด้ /TAX ID and branch number for all companies under Linde Group
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจ่ายชำระเงิน / Changes in Payment Process (Thai)
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจ่ายชำระเงิน / Changes in Payment Process (English)
ข่าวสารและประกาศเรื่องการวางบิล / News & Announcement of Bill Placement
ขั้นตอนการรับเช็คที่ศูนย์พรอมท์เช็ค / Distribution Cheque Outsourcing over the Promt Cheque Center
ตารางวันรับเช็คที่ศูนย์รับเช็ค / Payment Schedule at HSBC counter service
ตารางวันรับเช็คที่มาบตาพุด ระยอง/ Payment Schedule at Maptaphut Rayong
แผนที่สถานที่รับเช็ค (กรุงเทพฯ) / HSBC Counter Service Map (Bangkok)
แผนที่สถานที่รับเช็ค (มาบตาพุด ระยอง)/ HSBC Counter Service Map (Maptaphut Rayong)
ประกาศวันหยุดธนาคาร / Bank of Thailand – Public Holiday announcement
ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับเอกสารและการจ่ายเงิน บริษัท แพรกซ์แอร์(ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับเอกสารและการจ่ายเงิน บริษัท ออกัสต้า จำกัด
ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับเอกสารและการจ่ายเงิน บริษัท ไทยคาร์บอนิค จำกัด

Copyright ? 2012 Linde Thailand Public Company Limited. A Member of The Linde Group.